Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Radkowicach
  Radkowice 85, 26-060 Chęciny
 • 41 3151778

Czwartek 03.09.2015

Ilość odwiedzin: 95720

Witamy na stronie SP w Radkowicach

Wiadomości

 • Zebranie z Rodzicami

  Dnia 09.09.2015r. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami.

  Serdecznie zapraszamy!

 • ZAPISY NA ŚWIETLICĘ

  ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ W DNIACH 02-03.09.2015R. W GODZ. 7.45-14.05.

  DRUKI DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ.

 • Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – zanim pójdziemy do szkoły

  Uczeń najmłodszy

  1. Pięciolatki w przedszkolach będą uczyć się obowiązkowo i za darmo języka obcego.
  2. Uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz elementarz” (klasa I) i „Nasza szkoła” (klasa II), podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.
  3. Od 1 września 2015 r. dziecko 4-letnie, a od 1 września 2017 r. również dziecko 3-letnie ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest obowiązkiem gminy.

   Uczeń w przyjaznej i bezpiecznej szkole

  4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”. W 2015 roku na realizację programu rząd przeznaczył 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016-2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł.
  5. Od 1 września 2015 r. ze szkolnych sklepików zniknie śmieciowe jedzenie. Na terenie szkoły lub placówki będą mogły być sprzedawane wyłącznie produkty spełniające określone wymagania.
  6. W roku szkolnym 2015/2016 zostaną udostępnione na otwartej platformie bezpłatne e-podręczniki przeznaczone do 14 przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach edukacyjnych (62 e-podręczniki w podziale na kolejne klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej). E-podręczniki będą dostępne online, w każdym miejscu i każdym czasie dla uczniów, nauczycieli i wszystkich innych osób zainteresowanych korzystaniem z nich. Będą działać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
  7. Ponad 10 tys. szkół złożyło wnioski w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa to ponad 16 mln zł. Za te pieniądze szkolne biblioteki będą kupować książki wybierane przez uczniów, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.
  8. Uczniowie klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muz. I st., a także uczniowie, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy IV technikum otrzymają w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (pomoc będzie przysługiwała uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł oraz uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne).
  9. W 2015 r. uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na cele edukacyjne lub do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego albo nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.
  10. Uczeń nie musi być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego – może być zwolniony z wykonywania tylko niektórych ćwiczeń lub grup ćwiczeń, wskazanych przez lekarza.
  11. Uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb (m.in. dostosowany arkusz egzaminacyjny, wydłużony czas przeprowadzania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego).
  12. Absolwent-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego (z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego nowożytnego) w warunkach dostosowanych do jego potrzeb.
  13. Prace maturalne uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią będą sprawdzane centralnie w zespole egzaminatorów z udziałem specjalisty–terapeuty z zakresu dyskalkulii i akalkulii.
  14. Dla uczniów przechodzących do innej szkoły (tj. zmieniających szkołę tego samego lub innego typu) zostały określone zasady dotyczące uzupełniania różnic programowych.

   Prawa rodziców

  15. Bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego otrzymają również uczniowie klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.
  16. Rodzice mogą wyrazić opinię o zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli.
  17. Na wniosek rodzica rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej ze względu na jego poziom rozwoju i osiągnięć w danym roku szkolnym lub stan zdrowia. Wniosek musi zaopiniować wychowawca oddziału.
  18. Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek w dowolnym momencie roku szkolnego.
  19. Rodzice będą musieli być informowani o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, opracowujących indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
  20. Rodzicu, pamiętaj!

  21. Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut.
  22. Szkoły nie mogą pobierać opłat od rodziców za korzystanie z dziennika elektronicznego.
  23. Uczniowie mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mogą współpracować z nauczycielem w tym zakresie.
  24. Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć dostosowanych do ich zainteresowań.
  25. Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.
  26. Od dwóch lat rodzice mają zagwarantowane ograniczenie wysokości opłat pobieranych przez publiczne przedszkole. Co najmniej 5 godzin dziennie jest bezpłatnych, a za kolejne godziny rodzice płacą maksymalnie 1 zł.
  27. Możliwe jest odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.
  28. Rodzice sześciolatków już po rozpoczęciu roku szkolnego (do końca grudnia) mogą odroczyć obowiązek szkolny i przenieść dziecko do przedszkola – potrzebna będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  29. Rodzice nie muszą obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, także w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju, ponieważ ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich.
  30. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w określonym w przepisach terminie (30 dni od złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni).
  31. Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.
  32. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do uczestniczenia w opracowaniu i modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii programu na jego wniosek.
  33. Rodzic dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletni uczeń mają prawo wnioskować o współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej z przedszkolem, szkołą lub placówką w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia.
  34. Na mapie szkół (www.6latki.men.gov.pl) rodzice znajdą podstawowe informacje o wybranej placówce oraz link prowadzący do jej strony internetowej. W tym samym miejscu zamieszczone zostały ankiety, w których dyrektorzy, rady rodziców i wizytatorzy oceniali stan przygotowania podstawówek na przyjęcie dzieci, w tym na przyjęcie sześciolatków.
  35. Za zajęcia dodatkowe prowadzone przez przedszkole rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat.
  36. Przedszkole nie może pobierać dodatkowych opłat na zakup np. środków czystości, artykułów papierniczych wykorzystywanych na zajęciach itp.
  37. Rodzice mają wpływ na realizowane w przedszkolach i szkołach programy wychowawcze.
  38. Dzieci w przedszkolach mogą uczyć się języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego w oparciu o treści dostosowane do ich wieku (podstawa programowa wychowania przedszkolnego została uzupełniona w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do nauki języka mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego).
  39. W Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 zagwarantowano środki (łącznie 930 mln euro) na wsparcie i rozwój kształcenia zawodowego. Są to środki m.in. na organizację staży i praktyk u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych.
  40. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się Mapa szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawierająca informacje o szkołach z całego kraju oraz zgłaszane przez pracodawców propozycje miejsc odbywania kształcenia praktycznego w ich firmach.
  41. Dyrektorzy i nauczyciele

  42. Od klasy IV szkoły podstawowej nauczyciele mogą stosować ocenę opisową w przypadku ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów – jeśli statut szkoły tak przewiduje.
  43. Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, nauczyciel bierze również pod uwagę systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
  44. Od 1 września roku szkolnego 2015/2016 będą obowiązywać przepisy określające rodzaje zajęć rewalidacyjnych, które powinny być w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
  45. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia będzie dokonywana co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
  46. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny będzie musiał być opracowany w terminie:
   • do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie specjalne odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku;
   • 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo
   • 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku, gdy dziecko lub uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne albo kształcenie odpowiednio w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, danej szkole lub danym ośrodku.
  47. Będzie możliwość, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w oddziale integracyjnym szkoły w stosunku do liczby określonej obecnie w przepisach rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznych szkół.
  48. Niepubliczne placówki: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz bursy będą zobowiązane do stosowania przepisów w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad opłat wnoszonych przez rodziców.
  49. Wyżej wymienione placówki będą musiały stosować również przepisy w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  50. W klasie pierwszej nie może być więcej niż 25 uczniów. Szkoła może przekroczyć ten limit i stworzyć klasę maksymalnie 27-osobową, jednak wtedy musi zatrudnić asystenta nauczyciela.
  51. Jeśli w szkole jest więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, wówczas dobór dzieci w oddziale powinien uwzględniać ich wiek, tak żeby był możliwie zbliżony.
  52. Od 1 stycznia 2016 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne będą realizować powierzone im zadania uwzględniając potrzeby szkoły.
  53. Od 1 września 2015 r. zaczną obowiązywać wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą:
   • efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,
   • organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,
   • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,
   • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
   • zarządzania szkołą i placówką.
  54. Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.
 • List Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

  „W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się
  coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej "był", a nie tylko "miał";
  aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
  człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko
  z drugimi, ale także i dla drugich.”
  Jan Paweł II

  Drodzy Uczniowie,
  Szanowni Nauczyciele,
  Szanowni Rodzice,
  Wojewoda Świętokrzyski,
  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
  Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
  Przyjaciele oświaty

 • Zebranie z Rodzicami dzieci z Oddziału przedszkolnego

  01.09.2015R. PO UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ( GRUPA I i II ). ZAPRASZAMY

 • Łaziki Marsjańskie ponownie w Podzamczu koło Chęcin

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Radkowicach odbędzie się 1 września 2015r. o godz. 9.45.
  Msza święta odbędzie się o godz. 9.00. Prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.

 • Wyprawka dla 5-6 latka na rok szkolny 2015/2016

  Wyprawka dla 5-6 latka na rok szkolny 2015/2016

   

  Teczka tekturowa formatu A4 zamykana na gumkę, koperta

  Bloki rysunkowe: 2 duże (biały i kolorowy)

  Bloki techniczne: 1 biały i 1 kolorowy,         

  1 ryza papieru (na rok szkolny),

 • Wyprawka dla 3-4 latka na rok szkolny 2015/2016

  Wyprawka dla 3-4 latka na rok szkolny 2015/2016

   

   

  Teczka tekturowa formatu A4 zamykana na gumkę, koperta

  Blok rysunkowy:  1 duży,

  Bloki techniczne: 1 biały i 1 kolorowy,         

  Papier kolorowy,

 • Obóz adaptacyjny

  Informujemy, że obóz adaptacyjny dla I grupy Oddziału Przedszkolnego (tj. 2,5; 3 i 4-latki) odbędzie się w dniach 24.08.2015 - 28.08.2015r, oprócz dnia 26.08.2015r.

  Obóz w godz. 9.00-12.00.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Radkowicach
  Radkowice 85, 26-060 Chęciny
 • 41 3151778

Galeria zdjęć